GIẢI THƯỞNG

Các sản phẩm của PC Tools tiếp tục giành được nhiều giải thưởng và được nhiều nhà đánh giá và phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập có uy tín trên toàn thế giới đề cử. PC Tools nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm PC World Best Buy, Phần Mềm Của Năm 2010, và Chứng Nhận AVTest trong số nhiều giải thưởng khác. Trong năm 2011, danh mục bảo mật của PC Tools nhận được chứng nhận VB100 từ Virus Bulletin cũng như giải thưởng Bright Hub! dành cho PC Tools™ Performance Toolkit.

December 2010
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 2011

December 2010
PC Tools Internet Security 2011

November 2010
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 2011

November 2010
PC Tools Registry Mechanic 2011

November 2010
PC Tools Internet Security 2011

October 24, 2010
PC Tools Internet Security 2011

October 13, 2010
PC Tools Performance Toolkit

August 2010
PC Tools Internet Security 2011

August 2010
PC Tools Internet Security 2011

May 6, 2010
PC Tools Internet Security 2010

March 30, 2010
PC Tools Internet Secuity 2010

December 6, 2009
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 2010

December 1, 2009
Windows® 7
PC Tools Internet Security 2009

December 1, 2009
Windows® 7
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 2010

December 2009
PC Tools Internet Security 2009

November 1, 2009
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 2010

October 15, 2009
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 2010

October 2008
PC Tools Internet Security 2009

July 21, 2008
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus V6.0

June 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.5

June 2008
PC Tools Registry Mechanic V7.0

June 2008
PC Tools Firewall Plus V3.0

May 8, 2008
Threatfire V3.5

May 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.1

May 2008
PC Tools Registry Mechanic V7.0

May 2008
PC Tools Internet Security 2008

May 2008
PC Tools Antivirus V4.0

May 2008
File Recover V6.2

May 2008
Desktop Maestro V2.0

May 2008
PC Tools Firewall Plus V3.0

May 2008
Privacy Guardian V4.1

May 2008
Spam Monitor V3.0

May 2008
File Recover V6.2

March 23, 2008
PC Tools Spyware Doctor Starter Edition V5.5

March 23, 2008
ThreatFire Free Edition V3.0

February 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.5

February 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.5

Issue 1, January 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.0

2008
PC Tools AntiVirus

2008
PC Tools Spyware Doctor

October 2, 2007
Threatfire V3.0

October 2007
PC Tools Spyware Doctor V5.0

October 2007
PC Tools Spyware Doctor V5.0

August 2007
Desktop Maestro V2.0

May 2007
CNET “Most Votes”
PC Tools Spyware Doctor

January 2007
PC Tools Registry Mechanic V6.0

December 2006
PC Tools Registry Mechanic V5.2

December 2006
PC Tools Spyware Doctor 4.0

December 2006
Spam Monitor 2.5

October 2006
PC Tools Spyware Doctor 3.8

October 2006
“Best Anti-spyware”
PC Tools Spyware Doctor V4.0

September 2006
PC Tools Spyware Doctor V4.0

September 2006
PC Tools Registry Mechanic V6.0

July 2006
PC Tools Spyware Doctor V4.0

July 2006
PC Tools Registry Mechanic V6.0

July 2006
PC Tools Registry Mechanic V6.0

July 2006
PC Tools Registry Mechanic V5.2

June 2006
PC Tools Spyware Doctor V4.0

May 2006
Tucows “Most Votes”
PC Tools Spyware Doctor

May 2006
PC Tools Registry Mechanic V6.0

December 27, 2005
PC Tools Spyware Doctor V3.2

May 2005
Tucows “Most Votes”
PC Tools Spyware Doctor

January 2005
PC Tools Spyware Doctor V3.1

November 2004
PC Tools Registry Mechanic

April 2004
Privacy Guardian 3.0

File Recover

File Recover

Privacy Guardian 4.1